Актуелна средства у вежбама психомоторне реедукације

Психомоторна реедукација је специфична област дефектолошке праксе и уз корективне вежбе и логопедски третман примењује се за подстицање сензомоторне и психомоторне организованости ученика.

У области психомоторне реедукације полази се од три основне сазнајне категорије – тело, простор и време

Данас у  популацији ученика, у школама за децу са развојним проблемима, све је већи број ученика са первазивним поремећајима, проблемима сензорног интегритета и аутистичним спектром код којих нема вербалне комуникације потребне за размену информација. Често ученици не разумеју вербални налог па се активност везана за развој психомоторне и сензомоторне организованости своди на имитацију и условљавање који спадају у ниже облике учења и који утичу на  трансфер знања и функционално учење .

Поред тога све је више ученика са моторичким сметњама услед болести или немогућности да усмере покрет, координишу рад ока, руку, ногу или имају недостатак визомоторне контроле и такође су невербални.

Подршка учењу и развоју ученика са тешкоћама комуникације, вежбама ПМР данас ослања се на:

 • уметаљке,
 • слагалице,
 • приче у сликама,
 • картице..

Ова средства су флексибилна, могу се разлагати, усложњавати и комбиновати у складу са потребама ученика. Омогућиавају комуникацију и интеракцију, подстичу стицање искустава и усвајање знања на конкретном нивоу и воде ученика ка зони наредног развоја.

Струњача Делови тела, Дрвена слагалица – Делови тела, Лице и магнета табла фацијалне експресије које се могу купити се користе на следећ начин:

 1. корак – посматрамо склопљену слагалицу и именујемо делове са дететом (око, уста, нос, ухо, коса…)
 2. корак – именујемо издвојене делове на расклопљеној слагалици уз уочавање односа где је шта
 3. корак – дете самостално враћа именовани део на одговарајуће место по налогу и на себи показује именоване део
 4. корак – посматрамо слагалицу дечак и девојчица и са дететом уочавамо сличности и разлике

Kљижицу Делови лица, коју смо израдили у нашој школи, користимо на следећ начин:    

 1. корак – посматрамо слику у књижици и именујемо делове главе са дететом (око, уста, нос, ухо, коса…)
 2. корак – именујемо на другој страни издвојене делове главе који се могу чичак траком одлепити и залепити са дететом уз уочавање односа где је шта
 3. корак – дете самостално одлепњује именовани део и лепи га на 3 стани на одговарајуће место по налогу и на себи показује именоване делове

Причу у сликама Упознај себе део по део, коју смо направили у нашој школи , користимо на следећи начин

 1. Слици тело у целини детета које се посматра у огледалу па се види и са предње и са задње стране и са дететом се именују сви делови тела уз показивање
 2. Слици је глава у огледалу где се види предњи и задњи део главе и са дететом се именују сви делови који се виде
 3. Слици рука и именују се сви делови руке уз показивање
 4. Слици је труп у огледалу тако да се види предња и задња страна и именују се сви делови уз показивање
 5. Слици је нога и именују се сви делови уз показивање
 6. Потом се од детета тражи да пронађе слику тела и стави је на место број 1 па редом сваки део тела чији су делови именовани
 7. На крају се именују делови тела на слици које дете треба да покаже

Kартице дневних активности, које су урађене за потребе наших ученика, користимо на следећи начин:

 1. корак је повезивање конкретног предмета, слике и изговорене речи
 2. корак је увиђање редоследа радњи устајање, лична хигијена, доручак,одлазак у школу…
 3. корак је да се дете увежба да самостално или уз минималну помоћ одраслог увиди редослед и покаже на захтев активност која је у току, која се завршила тј.била пре и активност која следи-после.

Распоред дневних активности који смо  осмислили за свако одељење користимо као и  картица :

 1. корак је повезивање конкретног предмета, слике и изговорене речи тј .увиђање симболичког значења сваке слике на распореду;
 2. корак је увиђање редоследа часова за сваки дан понаособ од понедељка до петка;
 3. корак је да се дете увежба да самостално или уз минималну помоћ одраслог увиди редослед и покаже на захтев активност која је у току ,која се завршила тј,била пре и активност која следи тј.после на распореду часова;

Оно што је суштинска разлика између картица и распореда је представа активност на распореду без обзира да ли се ради о дневним активностима или распореду часова све везано за један дан, седмицу и сл.је да то на 1 слици а на картици су дате по 1 активност

Пазл прича у сликама Дневне Активности се могу купити и користе се на следећ начин:

 1. Детету се показује 1 слика из приче-слагалица на којој су јутарње активности коју наставник слаже пред дететом
 2. Са дететом наставник слаже 2 и 3 слику дневних активности
 3. Дете самостално слаже 4 слику вечерњих активности а Наставник описује активности са слике и тражи да их дете покаже и сложи по реду

Прелиминарни резултати након 6 месеци рада са ученицима указују да смо у области опште психомоторне организованости, применом наведених средстава постигли евидентан напредак код 72.5% обухваћене деце.

Струњачу слагалицу делови тела, дрвене слагалице (то имаш ти а и твој друг, другарица) делови тела дечака и девојчице и дрвену слагалицу дрелови главе) су омогућиле у 85% да невербална деца , у игровном контексту са већим концентрацијом успешније овладају телесном целовитошћу и уоче делове тела на себи и другом;

Kњижицу Делови главе је код 60% ученика са проблемима у комуникацији подстакла усвајање делова главе и чула уз увиђање улоге истих у упознавању света око себе;

Причу у слици Упознај себе део по део...је пружила шансу 65% обухваћеним ученицима да усвоје делове тела на себи и другоме који нису доступни погледу већ се само могу опипати јер су позади и да овладају сопственом телесном целовитошћу.

Kартице дневних активности и сликовни распоред часова дневних активностиза код невербалне деце ,деце са аутизмом и сл. су у 80 % случајева дала добре резултате и утицала на боље разумевање, усвајање појма времена и редоследа активности током дана. У доброј мери су подстакле бољу организацију и функционална знања усмерена на разумевање значења и повезивање симбола и речи што је код појединих ученика олакшало усвајање слова и бројева.

Аутор:
©  mr Лидија Николић Новаковић

Остави коментар

eleven + thirteen =