Asistivna tehnologija podrazmeva zajednički termin za skup adaptiranih pomagala, uređaja i opreme kao i načine za njihovo korišćenje. Asistivna tehnologija omogućava deci da izvedu zadatke koje ranije nisu mogli, ili su mogli uz velike poteškoće, koristeći tehnologiju kao pomoćno sredstvo.

Asistivna tehnologija – podela i način primene

Podelu asistivnih tehnologija najlakše je izvršiti na osnovu vrste invaliditeta na: asistivnu tehnologiju za osobe sa telesnim smetnjama,  za osobe sa oštećenjem vida, za osobe sa oštećenjem sluha, za osobe sa teškoćama u komunikaciji, za osobe sa teškoćama u učenju.

U primeni asistivne tehnologije vrlo je važno da se na početku izvrši procena motorike, čula, neverbalne komunikacije.. Potom sledi faza treninga u kojoj dete uči kako se odabrana sredstva koriste. Na kraju dolazimo do faze primene u svakodnevnom životu. To znači upotrebu različitih operativnih sistema, aplikacija, softvera, elektronskih igračaka, specijalizovane opreme i njihovo kombinovanje.

Primer

O jednom takvom postupku, na konkretnom primeru, u našoj školi možete pročitati u članiku: Razvoj alternativne i augmentativne komunikacije uz primenu asistivne tehnologije kod učenika sa cerebralnom paralizom

Asistivna tehnologija u OŠ Novi Beograd

Interaktivne table

Ineraktivna tablaInteraktivne table su izuzetno sredstvo koje doprinosi motivaciji i socijalizaciji dece dok edukativne sadržaje čini očiglednijim i prijemčivijim. Interaktivni oblik edukacije je od izuzetnog značaja za rad sa decom sa smetnjama u razvoju.

Svičeri, tastature, specijalni miševi i džojstici

Specijalna tastaturaSvičeri, tastature, specijalni miševi i džojstici se koriste kod dece koje imaju teškoće da koriste standardnu kompjutersku opremu. Odabir opreme se vrši timski, za svako dete individualno. Kroz programe podrške se definišu ciljevi i struktura obuke, njena dinamika i vid praćenja.

Bezkontaktna kontrola računara

Bezkontaktna kontrola računaraBezkontaktna kontrola računara se ostvaruje posebnim softverima, emulatorima i upotrebom druge opreme. Cilj je da učenik kontroliše kursor bez upotrebe ruku. U skladu sa individualnim mogućnostima deteta to mogu biti pokreti oka, glave, gestovi…

X-box

X box je odlično sredstvo za motivisanje učenika i ozbiljan rad kroz igru. Pomaže razvoj motorike, x-boxlateralizovanosti, planiranje pokreta, vremensku i prostornu orijentaciju, ali i saradnju sa drugima uz aktivno fizičko kretanje. Pored toga, postoje igrice koje su pravljene od strane neuropsihologa, a čiji je cilj detekcija i korekcija razvojnih ili stečenih neuropsiholoških stanja.

Tablet računari

tablet računariTablet računari omogućavaju učenje na alternativni način, korišenjem edukativnih aplikacija. Kod dece sa autizmom nema frustracija u slučaju greške, tj. korekcije od strane softvera.

Komunikatori

Alternativna i augmentativna komunikacija podrazumeva veliki broj različitih sredstava: komunikatorkomunikacione table, Go Talk komunikatore, razne TTS programe, Big Mack uređaje, prenosne elektronske komunikatore, tastere, tablet računare.
AAK uključuje sve oblike komunikacije (pored verbalnog govora) kojima se osoba služi da izrazi svoje potrebe, misli i ideje. Svi koristimo AAK kada se služimo gestom, simbolima, slikama i pisanom rečju.

Virtuelna realnost

Virtuelna realnost – VR oprema u kombinaciji sa edukativnim aplikacijama daje novu dimenziju učenju izmeštajući učenika u svemir, svet životinja, gradove ili istorijska doba.