Допунска настава у ОШ „Нови Београд“

Допунска настава има за циљ да ученицима пружи помоћ и подршку у савладавању наставних садржаја. Поред тога треба да подстакне развијање когнитивних процеса. Такође, то је и процес стицања радних навика и социјалних вештина. Заступљен је индивидуалан рад, рад у пару или групни рад.

Садржаји, методе, и средства рада на допуснкој настави у потпуности су индивидуализовани, прилагођени потребама ученика. Допунска настава се реализује у оквиру различитих предмета, у складу са планом и програмом наставе у првом и другом образовном циклусу.

Настава се реализује према предвиђеном годишњем фонду часова , и организује се у складу са индивидуалним потребама и могућностима сваког ученика.

Галерија слика