Individualni obrazovni plan, skraćeno IOP, je poseban dokument kojim se planira dodatna podrška u obrazovanju i vaspitanju za određenog učenika, u skladu sa njegovim sposobnostima i mogućnostima.

Izradom individualnih obrazovnih planova i njihovom stalnom evaluacijom predviđeni nastvni sadržaji realizuju se u optimalnim uslovima koji prate razvojni tempo učenika i omogućavaju postizanje dobrih rezultata uz primereno opterećenje svakog deteta.

Defektolozi, stručni saradnici, predmetni nastavnici i svi ostali zaposleni u školi pružaju deci stručan, odmeren, prilagođen i kontinuiran obrazovno-vaspitni proces. Prilagođavamo se individualnim potrebama učenika i izrađujemo individualni obrazovni plan. Blisko sarađujujemo sa roditeljima i uključujemo ih direktno, kao partenere u sve aktivnosti koje se planiraju za rad sa učenicima.

IOP – Individualni obrazovni plan

Svi učenici naše škole, od prvog do osmog razreda pohađaju nastavu po IOP 2.

Individualni obrazovni plan, skraćeno IOP, je poseban dokument. IOP-om se planira dodatna podrška u obrazovanju i vaspitanju za određenog učenika, u skladu sa njegovim sposobnostima i mogućnostima. Cilj IOP-a je optimalni razvoj deteta i učenika, uključivanje u vršnjački kolektiv i zadovoljavanje obrazovno-vaspitnih potreba deteta i učenika.

Individualni obrazovni plan za svakog učenika se izrađuje po predviđenoj proceduri i Pravilniku, a shodno članu 77 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja („Sl. glasnik RS“, br. 72/2009, 52/2011 i 55/2013).

Nastavnik, odnosno stručni saradnik prati razvoj i napredovanje učenika u toku učenja i razvoja veština za učenje, socijalnog razvoja, razvoja komunikacije i samostalnosti. Različitim tehnikama i prikupljanjem podataka iz različitih izvora formira se dokumentacija. Na osnovu te dokumentacije stručni saradnik koordinira izradu i u saradnji sa nastavnikom izrađuje pedagoški profil učenika.

Pedagoški profil sadrži opis obrazovne situacije učenika i osnov je za planiranje individualizovanog načina rada sa učenikom. Utvrđuju se područja u kojima postoji potreba za dodatnom podrškom u obrazovanju i vaspitanju i planira se otklanjanje fizičkih i komunikacijskih prepreka (individualizovan način rada) u obrazovno-vaspitnom radu.

Individualizovan način rada u ustanovi ostvaruje se putem prilagođavanja prostora i uslova u kojima se odvija nastava u školi prilagođavanja metoda rada, nastavnih sredstava i pomagala, didaktičkog materijala i organizacije rada na časovima. Ukoliko mere individualizacije ne doprinesu poboljšanju postignuća učenika u obrazovno-vaspitnom procesu, nastavnik, stručni saradnik, ili roditelj učenikapristpaju proceduri procene potrebe za izradu IOP. Procena se vrši na osnovu kontinuiranog praćenja razvoja i napredovanja učenika u obrazovno-vaspitnom procesu.

Izrada IOP-a

Na osnovu procene potreba za IOP-om koju daje nastavnik, stručni saradnik, ili roditelj učenika Stručni tim za inkluzivno obrazovanje pokreće predlog za utvrđivanje prava na IOP . Škola obaveštava roditelja, odnosno staratelja kada je pokrenut predlog za utvrđivanje prava na IOP. Predlog sadrži navode i obrazložene razloge za pokretanje predloga za utvrđivanje prava na IOP, kao i dokaze o prethodno organizovanom individualizovanom načinu rada sa učenikom. Roditelj, odnosno staratelj svojim potpisom potvrđuje da je saglasan da se pristupi izradi IOP-a. Stručni tim za inkluzivno obrazovanje posle donete odluke o prihvatanju inicijative predlaže direktoru članove Tima za pružanje dodatne podrške učeniku. Direktor formira Tim za pružanje dodatne podrške učeniku.

Tim u školi čini nastavnik razredne nastave, odnosno nastavnik predmetne nastave, odeljenjski starešina, stručni saradnik, roditelj, odnosno staratelj. U skladu sa potrebama učenika učestvuje i pedagoški asistent, odnosno pratilac za ličnu pomoć učeniku, na predlog roditelja, odnosno staratelja.

Tim izrađuje IOP i aktivno učestvuje u njegovoj primeni. Roditelj, odnosno staratelj daje saglasnost za sprovođenje IOP-a. Stručni tim za inkluzivno obrazovanje ustanove dostavlja IOP Pedagoškom kolegijumu na usvajanje.

Sadržaj IOP-a

IOP je pismeni dokument ustanove koji sadrži:
1) lične podatke i kratak opis razvoja i obrazovne situacije deteta, odnosno učenika
2) cilj obrazovno-vaspitnog rada,
3) operacionalizovan opis podrške kroz niz pojedinačnih aktivnosti odnosno koraka i njihov redosled na časovima u odeljenju, kao i opis i raspored rada izvan grupe, odnosno odeljenja kada je to potrebno;
4) posebne standarde postignuća i prilagođene standarde za pojedine aktivnosti u predškolskoj ustanovi, za pojedine ili za sve predmete u školi, odnosno ishode tih aktivnosti koje kroz postupan proces dovode do cilja dodatne podrške;
5) lica koja će pružati podršku tokom realizacije pojedinačnih planiranih aktivnosti;
6) vremenski raspored, trajanje, odnosno učestalost za svaku meru podrške u toku planiranih aktivnosti.

IOP može da se donese za deo oblasti u okviru nastavnog predmeta, jedan nastavni predmet, grupu nastavnih predmeta ili za sve sadržaje, odnosno nastavne predmete za razred koji učenik pohađa, kao i za vannastavne aktivnosti.

Realizacija IOP-a

IOP se ostvaruje u okviru zajedničkih aktivnosti u odeljenju škole, a ukoliko je potrebno i van odeljenja u školi.
Vrednovanje (evaluacija) IOP

Vrednovanje IOP-a vrši se radi procene ostvarenosti ciljeva utvrđenih IOP-om. Vrednovanje IOP-a vrši se kroz samovrednovanje Stručnog tima za inkluzivno obrazovanje i Tima za pružanje dodatne prodrške učeniku. Vrednovanje se vrši prema unapred utvrđenoj dinamici u IOP-u i prema ukazanoj potrebi. U prvoj godini upisa evaluacija IOP vrši se tromesečno, a u svim narednim godinama školovanja na početku svakog polugodišta. Rezultati vrednovanja dostavljaju se Stručnom timu za inkluzivno obrazovanje i Pedagoškom kolegijumu. Na predlog Tima za pružanje dodatne podrške uz saglasnost Stručnog tima za inkluzivno obrazovanje, Pedagoški kolegijum donosi odluku o daljoj primeni, izmenama i dopunama IOP-a ili prestanku potrebe za IOP-om .

Učenik koji stiče obrazovanje po IOP-u ocenjuje se prema evaluaciji IOP-a. Evaluacijase vrši u skladu sa propisom o ocenjivanju učenika u osnovnom obrazovanju i vaspitanju. Učenici osmog razreda polažu završni ispit u skladu sa IOP-om.
Podaci o rezultatima vrednovanja IOP-a sastavni su deo dokumentacije koja prati IOP.

Zaštita podataka

Podaci prikupljeni od strane Tima za pružanje dodatne obrazovne podrške učeniku, radi izrade IOP-a, su zaštićeni od zloupotrebe. Ne smeju se koristiti u druge svrhe bez saglasnosti lica čija je saglasnost neophodna za sprovođenje IOP-a. Evidencija o ostvarivanju obrazovanja i vaspitanja po IOP-u vodi se u propisanim sredstvima evidencije i u skladu sa zakonom. Dokumentacija koja prati IOP sastavni je deo pedagoške dokumentacije koju vodi škola. Svi IOP-i, verifikovani od strane Pedagoškog kolegijuma, razvrstavaju se u registratore po razredima i odeljenjima i nalaze se u prostorijama Stručnih saradnika.