Индивидуални образовни план, скраћено ИОП, је посебан документ којим се планира додатна подршка у образовању и васпитању за одређеног ученика, у складу са његовим способностима и могућностима.

Израдом индивидуалних образовних планова и њиховом сталном евалуацијом предвиђени наствни садржаји реализују се у оптималним условима који прате развојни темпо ученика и омогућавају постизање добрих резултата уз примерено оптерећење сваког детета.

Дефектолози, стручни сарадници, предметни наставници и сви остали запослени у школи пружају деци стручан, одмерен, прилагођен и континуиран образовно-васпитни процес. Прилагођавамо се индивидуалним потребама ученика и израђујемо индивидуални образовни план. Блиско сарађујујемо са родитељима и укључујемо их директно, као партенере у све активности које се планирају за рад са ученицима.

ИОП – Индивидуални образовни план

Сви ученици наше школе, од првог до осмог разреда похађају наставу по ИОП 2.

Индивидуални образовни план, скраћено ИОП, је посебан документ. ИОП-ом се планира додатна подршка у образовању и васпитању за одређеног ученика, у складу са његовим способностима и могућностима. Циљ ИОП-а је оптимални развој детета и ученика, укључивање у вршњачки колектив и задовољавање образовно-васпитних потреба детета и ученика.

Индивидуални образовни план за сваког ученика се израђује по предвиђеној процедури и Правилнику, а сходно члану 77 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/2009, 52/2011 и 55/2013).

Дефектолог, односно стручни сарадник прати развој и напредовање ученика

у току учења и развоја вештина за учење, социјалног развоја, развоја комуникације и самосталности. Различитим техникама и прикупљањем података из различитих извора формира се документација. На основу те документације стручни сарадник координира израду и у сарадњи са наставником израђује педагошки профил ученика.

Педагошки профил садржи опис образовне ситуације ученика и основ је за планирање индивидуализованог начина рада са учеником. Утврђују се подручја у којима постоји потреба за додатном подршком у образовању и васпитању и планира се отклањање физичких и комуникацијских препрека (индивидуализован начин рада) у образовно-васпитном раду.

Индивидуализован начин рада у установи остварује се путем прилагођавања простора и услова у којима се одвија настава у школи прилагођавања метода рада, наставних средстава и помагала, дидактичког материјала и организације рада на часовима. Уколико мере индивидуализације не допринесу побољшању постигнућа ученика у образовно-васпитном процесу, наставник, стручни сарадник, или родитељ ученикапристпају процедури процене потребе за израду ИОП. Процена се врши на основу континуираног праћења развоја и напредовања ученика у образовно-васпитном процесу.

Израда ИОП-а

На основу процене потреба за ИОП-ом коју даје наставник, стручни сарадник, или родитељ ученика Стручни тим за инклузивно образовање покреће предлог за утврђивање права на ИОП . Школа обавештава родитеља, односно старатеља када је покренут предлог за утврђивање права на ИОП. Предлог садржи наводе и образложене разлоге за покретање предлога за утврђивање права на ИОП, као и доказе о претходно организованом индивидуализованом начину рада са учеником. Родитељ, односно старатељ својим потписом потврђује да је сагласан да се приступи изради ИОП-а. Стручни тим за инклузивно образовање после донете одлуке о прихватању иницијативе предлаже директору чланове Тима за пружање додатне подршке ученику. Директор формира Тим за пружање додатне подршке ученику.

Тим у школи чини наставник разредне наставе, односно наставник предметне наставе, одељењски старешина, стручни сарадник, родитељ, односно старатељ. У складу са потребама ученика учествује и педагошки асистент, односно пратилац за личну помоћ ученику, на предлог родитеља, односно старатеља.

Тим израђује ИОП и активно учествује у његовој примени. Родитељ, односно старатељ даје сагласност за спровођење ИОП-а. Стручни тим за инклузивно образовање установе доставља ИОП Педагошком колегијуму на усвајање.

Садржај ИОП-а

ИОП је писмени документ установе који садржи:
1) личне податке и кратак опис развоја и образовне ситуације детета, односно ученика
2) циљ образовно-васпитног рада,
3) операционализован опис подршке кроз низ појединачних активности односно корака и њихов редослед на часовима у одељењу, као и опис и распоред рада изван групе, односно одељења када је то потребно;
4) посебне стандарде постигнућа и прилагођене стандарде за поједине активности у предшколској установи, за поједине или за све предмете у школи, односно исходе тих активности које кроз поступан процес доводе до циља додатне подршке;
5) лица која ће пружати подршку током реализације појединачних планираних активности;
6) временски распоред, трајање, односно учесталост за сваку меру подршке у току планираних активности.

ИОП може да се донесе за део области у оквиру наставног предмета, један наставни предмет, групу наставних предмета или за све садржаје, односно наставне предмете за разред који ученик похађа, као и за ваннаставне активности.

Реализација ИОП-а

ИОП се остварује у оквиру заједничких активности у одељењу школе, а уколико је потребно и ван одељења у школи.
Вредновање (евалуација) ИОП

Вредновање ИОП-а врши се ради процене остварености циљева утврђених ИОП-ом. Вредновање ИОП-а врши се кроз самовредновање Стручног тима за инклузивно образовање и Тима за пружање додатне продршке ученику. Вредновање се врши према унапред утврђеној динамици у ИОП-у и према указаној потреби. У првој години уписа евалуација ИОП врши се тромесечно, а у свим наредним годинама школовања на почетку сваког полугодишта. Резултати вредновања достављају се Стручном тиму за инклузивно образовање и Педагошком колегијуму. На предлог Тима за пружање додатне подршке уз сагласност Стручног тима за инклузивно образовање, Педагошки колегијум доноси одлуку о даљој примени, изменама и допунама ИОП-а или престанку потребе за ИОП-ом .

Ученик који стиче образовање по ИОП-у оцењује се према евалуацији ИОП-а. Евалуацијасе врши у складу са прописом о оцењивању ученика у основном образовању и васпитању. Ученици осмог разреда полажу завршни испит у складу са ИОП-ом.
Подаци о резултатима вредновања ИОП-а саставни су део документације која прати ИОП.

Заштита података

Подаци прикупљени од стране Тима за пружање додатне образовне подршке ученику, ради израде ИОП-а, су заштићени од злоупотребе. Не смеју се користити у друге сврхе без сагласности лица чија је сагласност неопходна за спровођење ИОП-а. Евиденција о остваривању образовања и васпитања по ИОП-у води се у прописаним средствима евиденције и у складу са законом. Документација која прати ИОП саставни је део педагошке документације коју води школа. Сви ИОП-и, верификовани од стране Педагошког колегијума, разврставају се у регистраторе по разредима и одељењима и налазе се у просторијама стручних сарадника.