Individualni logopedski tretman

Logopedske vežbe i tretman podrazumevaju otkrivanje, dijagnostiku i terapiju učenika sa problemima verbalne ili neverbalne komunikacije. Logopedski rad se odvija individualno a u radu se koriste najsavremenija sredstva za rad: KSAFA-m aparat, tablet sa odgovarajućim aplikacijama, kao i kompjuter sa različitim programima za stimulaciju govornog razvoja. Rezultati logopedskog rada nisu uvek brzo vidljivi i zahtevaju kako stručnost i veliko strpljenje tako i podršku roditelja.

Logopedske vežbe

U našoj školi rade dva logopeda sa učenicima nižih i viših razreda. Prvi tretmani su usmereni i posvećeni posmatranju dečijeg ponašanja (opservacijom) u kontaktu sa drugom decom i logopedom.

U tom prvom periodu, vežbe se odvijaju samo kroz igru, jer je ona prvi i glavni oblik rada sa malom decom a njen cilj je razvijanje govornih glasova. Kroz igru, sledeći principe Flortajm terapije, dete se oslobađa straha i nepoverenja u novu sredinu. Tada često poželi da imitira logopeda i zahvaljujući takvom raspoloženju otkriva da svaki pokret govornih organa proizvodi novi, poseban zvuk.

Nova sredina od prvog trenutka treba da bude prijatna i da predstavlja radost za dete. U takvom okruženju, dete prihvata i slušalice za rad na KSAFA -m aparatu, i aparat kao novu igračku.

Svi postupci koji se primenjuju u radu su prilagođeni govornoj i psihološkoj zrelosti svakog deteta ponaosob .U radu stvaramo takve uslove u kojima će dete biti motivisano da se govorno izražava. To postižemo raznim igrama koje će kod njega podsticati raznolike emotivne reakcije, smeh, plač, tugu…

Tokom govorno-jezičkog tretmana, pridržavamo sledećih principa:
  • Konkretnosti – istovremeno imenujemo i pokazujemo detetu predmete i igračke iz neposredne okoline i dovodimo ga u svakodnevne životne situacije kojeLogoped - floor time zahtevaju govornu aktivnost.
  • Očiglednost – koja podrazumeva angažovanje svih čula.
  • Postupnost  -polazimo od pojmova iz neposredne dečje okoline i postepeno širimo krug ka društvenoj sredini.
  • Slikovitost – u radu koristimo realne i slikovito predstavnjene događaje.
  • Princip redosleda u razvoju glasovnog sisitema i govora uopšte. Prvo obrađujemo glasove za koje je potreban manji stepen napora muskulature govornih organa, i sledimo prirodan redosled u razvoju artikulacije.
  • Princip individualizovanog pristupa detetu. Individualni tretman uz prilagođavanje sadržaja, metoda i sredstava, poštujući ličnost svakog deteta.
  • Podsticanje govorne aktivnosti. Ovo je jedan od najvažnijih principa o kome vodimo računa od prvog susreta pa do kraja terapeutskog tretmana sa detetom
Cilj tretmana

Cilj audiolingvističkog tretmana nije samo razvijanje verbalne komunikacije, već i neverbalne, kao i celokupne ličnosti deteta. Najvažniji uslovi da se u govorno-jezičkom tretmanu uspe su metodičnost, postupnost i strpljenje terapeuta u radu sa detetom.

Naša uloga je da učenika i njegovu porodicu osnažimo i pomognemo im da krenu dalje. Da im pokažemo da postoji nada i da ćemo zajedno savladati sve teškoće, kakve god one bile i uspeti u tome.

Kroz rad utičemo da se prihvati različitosti i da smo svi jednaki, nebitno, jesmo li mali ili veliki, da li znamo izgovoriti neki glas ili ne, čitati, pisti ili imamo autizam. Vredimo jednako i imamo šta da pokažemo svetu.

Galerija slika