Саветодавни рад стручних сарадника

Саветодавни рад психолога и социјалног радника може се остваривати са децом/ученицима у складу са њиховим могућностима комуникације и разумевања. Исто тако и са родитељима/старатељима, особама које су непосредно ангажоване око деце, као и наставницима и васпитачима.

Саветовање се врши у складу са редовним активностима школе. Упис, адаптација, индивидуални програми, развој и социјализација, адолесценција, професионална оријентација и улога родитеља само су неке од тема саветодавног рада.

Саветодавни рад врши се у складу са потешкоћама које се јављају у свакодневном функционисању детета и породице, као и на иницијативу родитеља/старатеља када дође до проблематичних ситуација.

Посебно важан аспект саветодавног рада односи на помоћ и подршку родитељима у разумевању развојних потешкоћа детета, њихових карактеристика и специфичних потреба. Врло је битан и процес подстицаја и оснаживање у реализацији адекватне родитељске улоге. Социјални радник саветовањем родитеља утиче на што адекватније уклапање породице у шири социјални контекст, као и остваривање права.