Savetodavni rad stručnih saradnika

Savetodavni rad psihologa i socijalnog radnika može se ostvarivati sa decom/učenicima u skladu sa njihovim mogućnostima komunikacije i razumevanja. Isto tako i sa roditeljima/starateljima, osobama koje su neposredno angažovane oko dece, kao i nastavnicima i vaspitačima.

Savetovanje se vrši u skladu sa redovnim aktivnostima škole. Upis, adaptacija, individualni programi, razvoj i socijalizacija, adolescencija, profesionalna orijentacija i uloga roditelja samo su neke od tema savetodavnog rada.

Savetodavni rad vrši se u skladu sa poteškoćama koje se javljaju u svakodnevnom funkcionisanju deteta i porodice, kao i na inicijativu roditelja/staratelja kada dođe do problematičnih situacija.

Posebno važan aspekt savetodavnog rada odnosi na pomoć i podršku roditeljima u razumevanju razvojnih poteškoća deteta, njihovih karakteristika i specifičnih potreba. Vrlo je bitan i proces podsticaja i osnaživanje u realizaciji adekvatne roditeljske uloge. Socijalni radnik savetovanjem roditelja utiče na što adekvatnije uklapanje porodice u širi socijalni kontekst, kao i ostvarivanje prava.