Istorijat škole Novi Beograd

Osnovna škola Novi Beograd

Počeli smo skromno, davne 1970. godine, bez sopstvene zgrade sa sedištem u prostorijama osnovne škole „Žikica Jovanović Španac“. Tadašnja specijalna škola Novi Beograd imala je odeljenja koja su bila prostorno smeštena u pet osnovnih redovnih škola: „Žikica Jovanović Španac“,„Dr Ivan Ribar“,„Jovan Sterija Popović“,„Josip Broz Tito“ i „Vlada Obradović Kameni“.

„Specijalna škola“

U vreme kada naša priča počinje, a ozbiljna defektološka praksa poprima svoje konture u našoj tadašnjoj zemlji, terminološki, sve je bilo drugačije. Iz ove perspektive stigmatičnije, ali svakako nebitno za suštinski medicinsko, društveno-humanistički ili bilo koji pristup koji je kroz istoriju defektologije zabležen u literaturi.

Uvek, mnogo pre naše škole, kroz istoriju specijalno je značilo blagosloveno. Danas to nije slučaj ali svakako da je specijalno, specifično, posebno, drugačije uvek bilo karakteristika ljudskog roda i nikada neće prestati da postoji. Različitost je ono što je naša suština.

„Specijalno“ školstvo na Novom Beogradu

Kada govorimo o počecima specijalnog školstva na Novom Beogradu moramo se setiti profesora Latinović Dušana. On je bio defektolog u prvom „specijalnom“ odeljenju na Novom Beogradu. To odeljenje formirano je davne 1956. godine pri osnovnoj školi „Ivan Gundulić“ .  Profesor Latinović se tokom svoje višedecenijske karijere trudio da objedini rad specijalnih odeljenja pri redovnim školama u jednu prostornu celinu dobijanjem posebne školske zgrade. Specijalna škola bio je cilj. Njegov san je delimično ostvaren dobijanjem lokacije za izgradnju koja, uprkos svim naporima profesora Latinovića, nije relaizovana zbog otpora lokalnog stanovništva da deca sa hendikepom budu u blizini njihove.

Profesor Dušan Latinović

Dušan Latinović bio je čovek entuzijasta, vedrog duha, uvek u akciji, doajen defektologije, jedan od najboljih metodičara. Specijalna škola „Novi Beograd“ imala je rukovodioca koji je bio omiljen među kolegama. Stručnjak priznat u širokim defektološkim krugovima. Čovek cenjen i poštovan, strog ali pravičan. Dobitnik je mnogobrojnih priznanja, nagrada i povelja. Njegov doprinos afirmaciji i socijalizaciji učenika kroz sportske i rekreativne aktivnosti je neprocenjiv, kao i doprinos razovoju specijalnog obrazovanja i vaspitanja u formi koju je isto imalo u tim godinama. Iako nismo bili u jednoj zgradi disali smo istim plućima, funkcionisali kao jedna celina i zahvaljujući duhu zajedništva postigli veoma zapažene rezultate.

Sonja Petrović

Školske 1980/81. na mesto direktora škole dolazi profesor defektolog Sonja Petrović. Ona nastavlja započetu borbu za dobijanje zgrade za specijalnu školu koja bi upisivala decu sa lakom mentalnom retardacijom. Sonja unapređuje nastavni proces. Omogućava otvaranje dva odeljenja celodnevne nastave sa specifičnim oblikom rada. Podstiče procese integracije naših učenika uključujući ih u razne oblike saradnje sa redovnim školama i institucijama na teritoriji opštine u okviru vannastavnih aktivnosti. Svojom poletnošću motiviše članove kolektiva da istaknu ličnu kreativnost i time na najbolji način afirmišu sposobnosti svojih učenika.

1982. dobijamo sopstvenu školsku zgradu

Specijalna škola „Novi Beograd“ konačno dobija svoj prostor. Borbenosti i upornost rukovodilaca našeg kolektiva urodila je plodom 1982. godine, kada dobijamo školsku zgradu adaptacijom „male zgrade“ osnovne škole „Ivan Gundulić“. Najzad su na jednom mestu okupljene stručne službe, defektolozi i sva odeljenja. Iste godine u rad škole uključuje se i tim Savetovališta. Iz godine u godinu trudili smo se da budemo što uspešniji, da što više unapređujemo vaspitno-obrazovni rad, da od skučenog i nefunkcionalnog prostora u koji smo se uselili napravimo ekonomičan prostor koji će na najbolji mogući način koristiti naši učenici.

Olivera Tošić

Profesor defektolog Olivera Tošić 1992. godine postaje direktor naše škole sledeći primer svojih prethodnika. Ona intenzivira angažovanje svih relevantnih učesnika u svim oblastima rada škole i daje veliki doprinos u ostvarivanju inovacija u specijalnom školstvu. Otvara odeljenje celodnevnog boravka za umereno mentalno retardiranu decu školskog uzrasta, kabinet za psihomotornu reedukaciju i kabinet za informatiku. Kontinuiranom saradnjom sa donatorima i humanitarnim organizacijama što je za to vreme takođe bilo pionirski poduhvat, osavremenjuje nastavni proces i poboljšava uslove rada defektologa, time i učenika. U skladu sa savremenim tokovima razvoja defektološke teorije i prakse. Aktivno sarađuje sa stručnim institucijama i društvenom sredinom.

Milorad Rakić

Na ramenima ovih divova naše profesije stajao je potom Milorad Rakić koji je nakon penzionisanja Olivere tošić, preuzeo rukovođenje ustanovom. Renovirao je, opremao, osavremenjavao, činio da postanemo što vidljiviji, priznati i merilio kvaliteta rada u struci. Sarađivao je sa svima koji su na bilo koji način želeli da doprinesu da se uslovi rada u ustanovi približe onim koji su važili za standard u zemljama koje su u specijalno obrazovanje i vaspitanje ulagale višestruko kako materijalnih sredstava i dobara, tako i stručnog kadra. Pružao je šansu mladim defektolozima ceneći energiju, nove, savremene ideje i stručnost koju su ti mladi ljudi sa sobom unosili u kolektiv.

Milunika Petrović

Danas našom školom rukovodi Milunika Petrović koja je u vreme prethodnog direktora bila prepoznata kao jedna od tih maladih stručnjaka. Ona kao i njeni prethodnici nastavlja sa osavremenjavanjem i poboljšanjima uslova za rad, sledeći primer pružanja šanse mladim, obrazovanim, energičnim stručnjacima – defektolozima.

Škola za decu sa posebnim potrebama

Teška vremena za specijalno školstvo koje je u međuvremenu više puta menjalo svoj naziv gubeći prvo prefiks specijalno, potom se transformišući u oblast obrazovanja dece sa smetnjama u razvoju, potom osoba sa invaliditetom ali zadržavajući sve one specifičnosti koje su pre svega specifičnosti učenika, a negde tamo daleko na poslednjem mestu pitanje korektnosti diskursa, čini se da nikada ne prestaju.

I danas kao i pre gotovo 70 godina od vremena profesora Latinovića. Kontinuirana borba za adekvatno mesto naših učenika u obrazovno-vaspitnom sistemu, prepoznavanje onih opštih ali i „specijalnih“ specifičnih mesta koja našu struku izdvajaju od svih ostalih i formiranje adekvatnih rešenja za pružanje najkvalitenijeg obrazovno-vaspitno-rehabilitacionog, korektivnog i preventivnog tretmana, tretmana rane stimulacije i drugih, a u skladu sa savremenim naučnim saznanjima iz usko stručnih, srodni i tangentnih disciplina ostaju izazov sa kojim se svakodnevno suočavamo.

Zajedno, timski, ali i individualno svako sa svojim posebnostima, specifičnostima, doprinosimo onoliko koliko to zakonska rešenja dopuštaju, nadajući se da će vreme za nama biti dovoljno dobar učitelj, a mi dovoljno mudri da prepoznamo i na vreme se prilagodima izazovima koje donosi vreme pred nama.

Škola za decu sa smetnjama u razvoju i invaliditetom

Danas Osnovna škola „Novi Beograd“ za decu sa smetnjama u razvoju i invaliditetom sledi ideju da će interes učenika iznad svega biti okvir koji će uvek i u svakom vremenu bez obzira na breme koje isto nosi, definisati naš odnos prema datoj nam realnosti na koju možemo u manjoj ili većioj meri da utičemo. Dobrobit naših učenika na prvom mestu, njihovih porodica na posletku i društva na mikro i makro nivou motiv je koji ne zastareva, cilj je koji nikada nije postignut u punoj meri, horizont je prema kojem se neprekidno krećemo nekada korakom, povremeno trčeći ali nikada ne stojimo.

Specijalna škola Novi Beograd

Škola za decu sa posebnim potrebama Novi Beograd

Osnovna škola za decu sa smetnjama u razvoju Novi Beograd

Zato što radimo iz ljubavi!

Misija naše škole je pospešivanje psihofizičkog razvoja, usvajanje znanja, podsticanje socijalizacije i osamostaljivanja učenika sa smetnjama u razvoju..

Škola ostvaruje podršku u obrazovanju dece sa smetnjama u razvoju i to posebnim programima, asistivnom tehnologijom i profesionalnim kompetencijama nastavnika.

Vizija osnovne škole Novi Beograd je moderna škola za učenike sa različitim razvojnim smetnjama.

Otvorena za pružanje obrazovno-vaspitne podrške svim učenicima sa smetnjama u razvoju na teritoriji Novog Beograda i šire.

Škola podstiče lični razvoj učenika, neguje toleranciju, kreativnost i individualnost. Organizuju se druženja, takmičenja i drugi vidovi podrške.

Nastavnici se, prema svojim afinitetima, specijalizuju za pojedine oblasti rada kroz razrađen sistem stručnog usavršavanja.