Šta je opservacija?

Ne postoje dva ista čoveka. Blizanci su samo naizgled isti a u stvari se u mnogome razlikuju. Tako je i sa decom, ne postoje dva ista deteta. Svako dete će  na svojstven način reagovati na određene zadatke, stimuluse, probleme, situacije… Zato je važno upoznati dete i otkriti što više detetovih potencijala. Baš zbog toga važna je opservacija, odnosno posmatranje deteta u svakodnevnoj, slobodnoj igri kako bi plan budućih aktivnosti bio prilagođen individualnim potrebama deteta.

Opservacija (posmatranje), je posebno važan aspekt u radu sa decom sa smetnjama u razvoju. Može se bliže objasniti kroz sledeće: praćenje ponašanja deteta/učenika, njegovog razumevanja i konkretnih reakcija, kao i različitih oblika ponašanja. Detekcija promena u ponašanju i njihova komparacija sa oblicima ponašanja koji su im prethodili. Uviđanje napredovanja ili regresije u psihofizičkom funkcionisanju, kao preduslov za adekvatno reagovanje.

Opservacija je važan korak u našem tretmanu u kom i roditelj / staratelj ima veoma važnu ulogu. Opservacijom upoznajemo dete i cilj nam je otkrivanje što više potencijala deteta jer su oni polazna osnova dobrog individualnog obrazovnog plana.