Psiholog i socijalni radnik – stručni saradnici

Stručni saradnici u našoj školi su psiholog i socijalni radnik. Psiholog svoj rad bazira na psihofizičkom i socio-emocionalnom funkcionisanju deteta i porodice, kao i razvojnim poteškoćama, disfunkcijama i psihopatologiji. Socijalni radnik se oslanja na socijalne aspekte u kojim se nalazi dete sa teškoćama i njegova porodica, širi društveni kontekst u vidu njihove adaptacije, socijalizacije i ostvarivanja prava. Vrlo često psiholog i socijalni radnik rade timski. Naročito kada je u pitanju upis učenika, njihova adaptacija na školske aktivnosti, nastavak školovanja i rad sa roditeljima.

Osnovni oblici rada stručnih saradnika realizuju se kroz sledeće programske sadržaje. Praćenje i vrednovanje vaspitno – obrazovnog rada. Rad sa nastavnicima. Rad sa učenicima, Rad sa roditeljima/starateljima. Rad sa direktorom i drugim saradnicima. Saradnja sa nadležnim ustanovama, organizacijama, udruženjima i jedinicom lokalne samouprave. Vođenje dokumentacije i dr.

Stručni saradnici posebno važnu ulogu imaju u rešavanju teškoća i problema koji se javljaju neočekivano, ali u radu sa decom sa smetnjama u razvoju vrlo često. Takve situacije (promena psihofizičkog funkcionisanja deteta, porodične teškoće, zdravstveni problemi, teškoće u organizaciji saradnje škole i porodice, kao i šireg socijalnog konteksta i dr.) zahtevaju vrlo pažljiv i sistematičan rad sa svim relevantnim faktorima, često i sa stručnjacima iz različitih oblasti, ustanovama i organizacijama koje imaju posredan ili neposredan uticaj na dete i porodicu.

Kontinuarano praćenje

Od prvog momenta, kada roditelj deteta sa smetnjama u razvoju dođe u školu, pa sve dok se učenik nakon završene naše škole ne upiše u srednju školu ili nastavi svakodnevni boravak u okviru nekog dnevnog centra, stručni saradnici imaju svoju ulogu: konsultativnu, savetodavnu, organizacionu, ponekad su inicijatori promena, ponekad ih samo prate i adekvatno reaguju na njih.

Timovi u školi

Stručni saradnici su članovi skoro svih stručnih veća i komisija u školi i u skladu s tim njihove procene, saveti, preporuke i rad su nezaobilazni faktori u ostvarivanju zajedničkih ciljeva i škole i roditelja: podsticanje razvoja, vaspitanje, obrazovanje i osposobljavanje za život svakog deteta, u skldau sa individualnim karakteristikama i potrebama svakog od njih.

Vrlo važan momenat u radu stručnih saradnika je spremnost na usvaršavanje, usvajanje i primenu novih, savremenih dostignuća i primera dobre prakse iz oblasti rada sa decom i mladima sa smetnjaama u razvoju, kao i njihovim porodicama i svim važnim faktorima u njihovim životima.

Potrebna dokumentacija za upis

Prvi korak pri upisu deteta u školu je sastanak sa našim stručnim saradnicima. Sledi opservacija pa stvaranje individualnog obrazovnog plana za svako dete.

Od dokumenata koji su potrebni za upis potrebno je:

Mišljenje Interresorne komisije*
Izvod iz matične knjige rođenih*

Od značaja je i u obstranom interesu da se ponese i sva relevantna dokumentacija koja ima veze sa stanjem deteta: specijalističke nalaze, mišljenja, primenjivane tretmane i primanu terapiju..

Psiholog: Jelena Mitić
Socijalni radnik:: Ana Ognjanović

tel.011/3017491, lokal 23