Стручни сарадници – психолог и социјални радник

Стручни сарадници у нашој школи су психолог и социјални радник.

Психолог свој рад базира на психофизичком и социо-емоционалном функционисању детета и породице, као и развојним потешкоћама, дисфункцијама и психопатологији. Социјални радник се ослања на социјалне аспекте у којим се налази дете са тешкоћама и његова породица, шири друштвени контекст у виду њихове адаптације, социјализације и остваривања права. Врло често психолог и социјални радник раде тимски. Нарочито када је у питању упис ученика, њихова адаптација на школске активности, наставак школовања и рад са родитељима.

Основни облици рада стручних сарадника реализују се кроз следеће програмске садржаје:

  • Праћење и вредновање васпитно – образовног рада.
  • Рад са наставницима.
  • Рад са ученицима,
  • Рад са родитељима/старатељима.
  • Рад са директором и другим сарадницима.
  • Сарадња са надлежним установама, организацијама, удружењима и јединицом локалне самоуправе.
  • Вођење документације и др.

Стручни сарадници посебно важну улогу имају у решавању тешкоћа и проблема који се јављају неочекивано, али у раду са децом са сметњама у развоју врло често. Такве ситуације (промена психофизичког функционисања детета, породичне тешкоће, здравствени проблеми, тешкоће у организацији сарадње школе и породице, као и ширег социјалног контекста и др.) захтевају врло пажљив и систематичан рад са свим релевантним факторима, често и са стручњацима из различитих области, установама и организацијама које имају посредан или непосредан утицај на дете и породицу.

Kонтинуарано праћење

Од првог момента, када родитељ детета са сметњама у развоју дође у школу, па све док се ученик након завршене наше школе не упише у средњу школу или настави свакодневни боравак у оквиру неког дневног центра, стручни сарадници имају своју улогу: консултативну, саветодавну, организациону, понекад су иницијатори промена, понекад их само прате и адекватно реагују на њих.

Тимови у школи

Стручни сарадници су чланови скоро свих стручних већа и комисија у школи и у складу с тим њихове процене, савети, препоруке и рад су незаобилазни фактори у остваривању заједничких циљева и школе и родитеља: подстицање развоја, васпитање, образовање и оспособљавање за живот сваког детета, у склдау са индивидуалним карактеристикама и потребама сваког од њих.

Врло важан моменат у раду стручних сарадника је спремност на усваршавање, усвајање и примену нових, савремених достигнућа и примера добре праксе из области рада са децом и младима са сметњаама у развоју, као и њиховим породицама и свим важним факторима у њиховим животима.

Потребна документација за упис

Први корак при упису детета у школу је састанак са нашим стручним сарадницима. Следи опсервација па стварање индивидуалног образовног плана за свако дете.

Од докумената који су потребни за упис потребно је:

  • Мишљење Интерресорне комисије*
  • Извод из матичне књиге рођених*

Од значаја је и у обстраном интересу да се понесе и сва релевантна документација која има везе са стањем детета: специјалистичке налазе, мишљења, примењиване третмане и приману терапију..

Психолог: Биљана Стефановић
Социјални радник: Ана Огњановић

тел.011/3017491, локал 23