Montesori u OŠ Novi Beograd

Primena montesori pedagogije u našoj školi ima dugu tradiciju. Rad se svodi na neposredan rad sa decom u nastavi u prvom obrazovnom ciklusu I individualni rad psihomotornog reedukatora. Rad po Montesori principu se zasniva na potrebama i sposobnostima svakog deteta i uspostavljanju adekvatnih socijalnih odnosa nastavnik-dete i dete-dete.

Osnovna lekcija pri radu sa materijalima u tri koraka:

  •  “Ovo je cilindar” – imenovanje materijala
  •  “Pokaži mi cilindar” – prepoznavanje od strane učenika i
  •  “Šta je ovo” – učenik imenuje predmet

..Naučiti jedno dete da jede, da se pere, da se oblači mnogo je duži, teži i strpljiviji posao nego hraniti ga, prati i oblačiti… Prvi posao je posao edukatora, drugi je niži i lakši posao sluge… Posao ne samo lak nego i opasan, koji zatvara puteve, koji stvara prepreke u životu deteta.. (Marija Montesori)

Montesori učionica

Montesori učionicaAmbijent Montesori učionice je prilagođen potrebama deteta i sadrži materijale za podsticanje fizičkog, intelektualnog i socijalnog razvoja. Pruža mogućnost detetu da se igra i da radi na način koji njemu najviše prija. U ambijentu učenik bira materijale za rad, istražuje mogućnosti i razvija svoje sposobnosti. Osnovne odlike Montesori ambijenta su: sloboda, struktura i red, realnost i priroda, lepota i atmosfera i zajednički život. Pribori se nalaze na otvorenim policama, na dohvat deci.

Montesori materijali

Materijal koji se koristi stimuliše potrebu za aktivnošću i kretanjem učenika, radovanje pokretu i svrsishodno usmeravanje pokreta. Bogaćenje iskustva i davanje sigurnosti dovodi do uspostavljanja reda i organizacije samostalnijeg rada dece.

Područja materijala

Montesori polica

  • Materijali za vežbe praktičnog života
  • Materijali za podsticanje senzorih sposobnosti
  • Materijali za razvoj govora
  • Materijali za kosmičko obrazovanje i
  • Materijali za vežbe matematike

Razvoj životnih veština

Ciljevi primene vežbi iz oblasti praktičnog života su: zadovoljiti dečiju potrebu za redom i nezavisnošću, razviti koordinaciju oko-ruka, razvijanje krupne i fine motorike i razvoj koncentracije.
Postoje četiri grupe vežbi iz oblasti praktičnog života: osnovni pokreti i preliminarne aktivnosti, vežbe za brigu o sebi, vežbe za brigu o okolini i vežbe za razvoj socijalnih veština i učtivosti.

Senzorno receptivni materijali

Materijali za razvijanje čula vida, dodira, za razvijanje osećaja težine, čula mirisa, čula ukusa i za osećaj stereognostike. Dete apstraktne pojmove opipava i doživljava, tada postaje svesno pojmova i pojava koje ga okružuju. Cilj upotrebe ovih materijala je razvijanje nerazvijenih čula i samim tim ih čini osetljivim na podsticaje iz okoline.

Galerija slika