Настава у ОШ Нови Београд

У нашој школи настава се одвија у периоду од 8:00 до 15:30 часова и организована је у две смене. Настава се одвија по режиму полудневне, целодневне наставе и продуженог боравка. Разреде похађају ученици са сметњама у развоју и инвалидитетом

Продужени боравак је бесплатног карактера и ради од 07.00 до 17:30 часова. Допунска настава, додатна настава, секције и изборни предмети реализују се после часова редовне наставе.
Didaktički materijal

У школи се настава реализује по редовном наставном плану и програму уз израду ИОП-а којима су образовни циљеви, очекивани исходи и наставни садржаји прилагођени сваком ученику. Стручни наставни кадар , стручњаци различитих профила тимским радом доприносе проналажењу најбољег решења за свако дете

Основно школско образовање

Основно школско образовање траје 8 година и подељено је у два циклуса.

 • Први циклус основног образовања и васпитања траје од И до ИВ разреда.
 • Други циклус основног образовања и васпитања траје од В до ВИИИ разреда.
 • Припремно предшколско васпитање и образовање траје минимум четири месеца почев од шесте навршене календарске године детета.

Настава – организација

Организација наставе основног образовања и васпитања реализује се по принципу разредне, предметне, целодневне наставе и наставе по групи предмета.

Први циклус основног образовања и васпитања

Према наставном плану од првог до четвртог разреда изучавају се обавезни и изборни предмети, а образовно-васпитни рад остварује се кроз часове редовне и допунске наставе и других облика образовно – васпитног рада.

Од првог до четвртог разреда похађају следеће изборне предмете:

 • Рука у тесту
 • Народна традиција
 • Чувари природе
 • Oд играчке до рачунара

У току године ученици похађају само један од понуђених предмета. Анкетирање ученика за избор предмета се врши крајем текуће школске године за наредну школску годину.

Ред

број

А. Обавезни наставни предмети I разред II разред III разред IV разред
нед. год. нед. год. нед. год. нед. год.
1. Српски језик 5 180 5 180 5 180 5 180
2. Математика 5 180 5 180 5 180 5 180
3. Свет око нас 2 72 2 72
4. Природа и друштво 2 72 2 72
5. Енглески језик 2 72 2 72 2 72 2 72
6. Ликовна култура 1 36 2 72 2 72 2 72
7. Музичка култура 1 36 1 36 1 36 1 36
8. Физичко васпитање 3 108 3 108 3 108 3 108

Други циклус основног образовања и васпитања

Према наставном плану од петог до осмог разреда изучавају се обавезни и изборни предмети, а образовно-васпитни рад остварује се кроз часове редовне и допунске наставе и других облика васпитно-образовног рада.

Од петог до осмог разреда похађају следеће изборне предмете:

 • Цртање, сликање, вајање
 • Свакодневни живот у прошлости
 • Хор и оркестар
 • Информатика и рачунарство
 • Изабрани спорт – рукомет и одбојка

У току године ученици похађају само један од понуђених предмета. Анкетирање ученика за избор предмета се врши крајем текуће школске године за наредну школску годину.

Ред.

број

А.Обавезни наставни  V разред VI разред VII разред VIII разред
нед. год. нед. год. нед. год. нед. год.
предмети
1. Српски језик 5 180 4 144 4 144 4 136
2. Први страни ј. Енглески језик 2 72 2 72 2 72 2 72
3. Ликовна култура 2 72 1 36 1 36 1 34
4. Музичка култура 2 72 1 36 1 36 1 34
5. Историја 1 36 2 72 2 72 2 68
6. Географија 1 36 2 72 2 72 2 68
7. Физика / / 2 72 2 72 2 68
8. Математика 4 144 4 144 4 144 4 136
9. Биологија 2 72 2 72 2 72 2 68
10. Хемија / / / / 2 72 2 68
11. Техничко и информатичко о.. / / 2 72 2 72 2 68
12. Физичко васпитање / / 2 72 2 72 2 68
13. Техника и технологија 2 72 / /
14. Информатика и рачунарство 1 36 / /
15 Физичко и здравствено васпитање 2 72 / /
Галерија слика